محاسبه گر درصد چربی بدن

 

بر خلاف تصور عامه مردم که هرچه میزان چربی بدن کمتر باشد بهتر است، قرار داشتن میزان چربی بدن در دامنه ای معین نشانه سلامتی است و مقادیر کمتر یا بیشتر می تواند بیانگر سوءتغذیه و بیماری باشد. از اینرو دانستن میزان چربی بدن اهمیتی ویژه ای برای برنامه ریزی تمرین و تغذیه دارد.
محاسبه گر درصد چربی، میزان چربی بدن را بصورت درصد محاسبه کرده و با توجه به جداول استاندارد وضعیت فرد را معین می نماید.

 

نکته:اندازه گیری  دور باسن باید طوری انجام شود که نوار متر اندازه گیری شما دور باسن و حول بزرگترین برجستگی باسن قرار گیرد و این اندازه مد نظر می باشد.

محاسبه کن
شاخص چربی بدن شما 0 درصد می باشد.

شما دچار کمبود وزن می باشید

تبریک می گوییم !  شما در محدوده سالم و نرمال قرار دارید

شما دارای اضافه وزن می باشید

شما در محدوده چاقی قرار دارید